Шинэ

image description

Монгол Улсын стандарт. Ангилалтын код 27.060.10

Монгол Улсын стандарт. Ангилалтын код 27.060.10 Ахуйн хэрэглээний зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 5216-1 : 2011 Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2011 оны 04 дүгээр сарын 28- ний өдрийн 20 дугаар тогтоолоор батлав.

2014/09/16      

image description

Бензин хөдөлгүүртэй атомашин - утааны найрлага дахь хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга

Олон улсын стандартчиллын байгууллага /ISO/ нь дэлхийн улс орнуудын стандартын байгууллагууд (ISO-ийн гишүүн орнууд)-ын нэгдсэн холбоо юм. Олон улсын хэмжээнд мөрдөх стандартыг боловсруулах ажлыг ISO-гийн техникийн хороод хэрэгжүүлдэг юм. Тухайн техникийн салбар хороодын хариуцсан чиглэлийг сонирхож байгаа аль ч гишүүн орон уг хорооны бүрэлдэхүүнд орж ажиллах эрхтэй.

2014/09/16      

image description

Ноос, ноолуур Гэрийн эсгий Техникийн шаардлага MNS 0296 : 2008

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Төв /цаашид СХҮТ/ нь Олон Улсын стандартчиллын байгууллагын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд улсын стандартчиллын бодлогыг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлдэг.

2014/09/16      

image description

Дизель хөдөлгүүртэй автомашин - утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга

MNS 5014 : 2009 Олон улсын стандартчиллын байгууллага /ISO/ нь дэлхийн улс орнуудын стандартын байгууллагууд (ISO-ийн гишүүн орнууд)-ын нэгдсэн холбоо юм. Олон улсын хэмжээнд мөрдөх стандартыг боловсруулах ажлыг ISO-гийн техникийн хороод хэрэгжүүлдэг юм. Тухайн техникийн салбар хороодын хариуцсан чиглэлийг сонирхож байгаа аль ч гишүүн орон уг хорооны бүрэлдэхүүнд орж ажиллах эрхтэй.

2014/09/16      

image description

Монгол гэрийн дулаалгын бүрээс. Техникийн шаардлага

MNS 5801 : 2007 Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төв (цаашид СХҮТөв гэх) нь Олон улсын стандартчиллын байгууллагын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд улсын стандартын төсөл боловсруулах ажлыг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэдэг. Тус төв нь улсын стандартын төсөл боловсруулах ажлыг тухайн салбарын техникийн хороодоор дамжуулан гүйцэтгэдэг юм. Техникийн хороодоор хэлэлцэж дэмжигдсэн стандартын төсөл нь Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн тогтоолоор баталснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

2014/09/16      

image description

Түлшний мод. Техникийн шаардлага. MNS 5413 : 2011

MNS 5413 : 2011 Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Газар (СХЗГ) нь Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллагын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран үндэсний стандартчиллын бодлогыг хэрэгжүүлэх ажил эрхэлдэг.

2014/09/16      

image description

Агаарын чанарын стандарт-4585-2007

Монгол улсын хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, ажиллах, сурах нөхцлийг бүрдүүлэх, экосистемийн тэнцлийг хангах зорилгоор гадаад, дотоод орчны агаар дахь хими, физикийн гаралтай түгээмэл бохирдуулагчийн зөвшөөрөгдөх хэмжээг тогтооход оршино.

2014/09/16      

image description

Ус халаах зуух. Нэр томъёо, тодорхойлолт-5086

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар. Улаанбаатар хот.

2014/09/16      Facebook Twitter YouTube