Шинэ

image description

АГААРЫН ЧАНАРЫН ИНДЕКС

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А-327 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт, Хүснэгт 1

2017/02/01      

image description

Агаарын чанар Техникийн ерөнхий шаардлага (MNS4585:2016)

Агаар дахь түгээмэл тархацтай бохирдуулах бодисын хүлцэх агууламж болон физикийн сөрөг нөлөөллийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

2017/02/01      

image description

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ

Монгол улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл 2017 оны 1 сарын 10-ны өдөр хуралдаж, 03-03 дугаар тоот зөвлөмж гаргасан.

2017/01/25      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол

2014 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 05-р тогтоол "Сайжруулсан түлшний чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай", 2014 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 06-р тогтоол "Сайжруулсан зуух, сайжруулсан түлшний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай", 2014 оны 09 дугаар сарын 10-ны өдрийн 08-р тогтоол "Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай", 2014 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 09-р тогтоол " Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай"

2017/01/13      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол

2013 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 13/25-р тогтоол "Төлөвлөгөө батлах тухай", 2013 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 13/26-р тогтоол "Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тухай", 2013 оны 05 дугаар сарын 03-ний өдрийн 13/28-р тогтоол "Орон нутгийн агаарын чанарыг сайжруулах болон боловсруулсан түлшний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах тухай"

2017/01/13      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол

"АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭС ЯЛГАРАХ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ТУХАЙ"

2017/01/13      

image description

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол

2011 оны 03 дугаар сарын 30-ний өдрийн 11/01-р тогтоол "Ажлын алба байгуулах тухай", 2011 оны 04 дүгээр сарын 08 өдрийн 11/02-р тогтоол " Төлөвлөгөө батлах тухай", 2011 оны 05 дүгээр сарын 02 өдрийн 11/03-р тогтоол "Эрчим хүчний хэмнэлттэй зуухыг нийлүүлэх, борлуулах талаар", хавсралт "Цэвэр агаар төслийн зуух борлуулах хүрээ, төлөвлөгөө", 2011 оны 05 дүгээр сарын 02 өдрийн 11/04-р тогтоол "Журам батлах тухай", 2011 оны 05 дүгээр сарын 26 өдрийн 11/05-р тогтоол " Авто тээврийн хэрэгслийн бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тухай", 2011 оны 05 дүгээр сарын 26 өдрийн 11/06-р тогтоол "Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд авах арга хэмжээний тухай", 2011 оны 06 дүгээр сарын 30 өдрийн 11/07-р тогтоол "Төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох тухай", 2011 оны 08 дүгээр сарын 05 өдрийн 11/08-р тогтоол "Сайжруулсан зууханд татаас нэмж олгох тухай"

2017/01/13      

image description

ГЭРИЙН ЗУУХНЫ ОДОО МӨРДӨГДӨЖ БАЙГАА СТАНДАРТЫГ БҮРЭН ШАТАЛТТАЙ САЙЖРУУЛСАН ЗУУХНЫ БОДИТ ҮЗҮҮЛЭЛТТЭЙ ОЙРТУУЛАН ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

I. ОРШИЛ Дэлхийн банк/Олон улсын хөгжлийн ассоциациас авсан хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж байгаа Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл (УБЦАТ)-ийн хүрээнд “Гэрийн зуухны одоо мөрдөгдөж байгаа стандартыг бүрэн шаталттай сайжруулсан зуухны бодит үзүүлэлттэй ойртуулан шинэчлэн сайжруулах зөвлөх үйлчилгээ” ажлыг гүйцэтгэхээр ШУТИС-ийн Зуухны туршилт, судалгааны төв болон Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн ТУНэгж харилцан тохиролцож, 2016 оны 4-р сарын 28-нд гэрээ байгуулсан.

2017/01/13      Facebook Twitter YouTube