Агаарын чанар Техникийн ерөнхий шаардлага (MNS4585:2016)

Нийтлэгдсэн огноо: 2017/02/01

MNS 4585:2016

Агаар дахь түгээмэл тархацтай бохирдуулах бодисын хүлцэх агууламж болон физикийн сөрөг нөлөөллийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

Үзүүлэлтийн нэр Хэмжилтийн дундаж хугацаа

Хэмжих

нэгж

Хүлцэх

агууламж

Химийн нөлөөлөл
Хүхэрлэг хий (SO2)

20 минутын дундаж

24 цагийн дундаж

Жилийн дундаж

мкг/м3

450

50

20

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (СО)

20 минутын дундаж

1 цагийн дундаж

8 цагийн дундаж

мкг/м3

60000

30000

10000

Азотын давхар исэл (NO2)

20 минутын дундаж

24 цагийн дундаж

Жилийн дундаж

мкг/м3

200

50

40

Озон (Оз) 8 цагийн дундаж мкг/м3 100
Нийт тоосонцор

20 минутын дундаж

24 цагийн дундаж

Жилийн дундаж

мкг/м3

500

150

100

РМ 10 тоосонцор

24 цагийн дундаж

Жилийн дундаж

мкг/м3

100

50

РМ 2.5 тоосонцор

24 цагийн дундаж

Жилийн дундаж

мкг/м3

50

25

Хар тугалга (РЬ)

24 цагийн дундаж

Жилийн дундаж

мкг/м3

1

0.25

Бенз-а-пирен (С20Н12) 24 цагийн дундаж мкг/м3 0.001
Физикийн нөлөөлөл
Үзүүлэлтийн нэр Хэмжилтийн дундаж хугацаа

Хэмжих

нэгж

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

Дуу шуугиан

- Өдрийн цаг (07-22 цаг)

- Шөнийн цаг (22-07 цаг)

16 цагийн дундаж

8 цагийн дундаж

ДБА

60

45


Facebook Twitter YouTube