Шинэ

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол

2013 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 13/25-р тогтоол "Төлөвлөгөө батлах тухай", 2013 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 13/26-р тогтоол "Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тухай", 2013 оны 05 дугаар сарын 03-ний өдрийн 13/28-р тогтоол "Орон нутгийн агаарын чанарыг сайжруулах болон боловсруулсан түлшний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах тухай"

2017/01/13      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол

"АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭС ЯЛГАРАХ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ТУХАЙ"

2017/01/13      

image description

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол

2011 оны 03 дугаар сарын 30-ний өдрийн 11/01-р тогтоол "Ажлын алба байгуулах тухай", 2011 оны 04 дүгээр сарын 08 өдрийн 11/02-р тогтоол " Төлөвлөгөө батлах тухай", 2011 оны 05 дүгээр сарын 02 өдрийн 11/03-р тогтоол "Эрчим хүчний хэмнэлттэй зуухыг нийлүүлэх, борлуулах талаар", хавсралт "Цэвэр агаар төслийн зуух борлуулах хүрээ, төлөвлөгөө", 2011 оны 05 дүгээр сарын 02 өдрийн 11/04-р тогтоол "Журам батлах тухай", 2011 оны 05 дүгээр сарын 26 өдрийн 11/05-р тогтоол " Авто тээврийн хэрэгслийн бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тухай", 2011 оны 05 дүгээр сарын 26 өдрийн 11/06-р тогтоол "Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд авах арга хэмжээний тухай", 2011 оны 06 дүгээр сарын 30 өдрийн 11/07-р тогтоол "Төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох тухай", 2011 оны 08 дүгээр сарын 05 өдрийн 11/08-р тогтоол "Сайжруулсан зууханд татаас нэмж олгох тухай"

2017/01/13      

image description

ГЭРИЙН ЗУУХНЫ ОДОО МӨРДӨГДӨЖ БАЙГАА СТАНДАРТЫГ БҮРЭН ШАТАЛТТАЙ САЙЖРУУЛСАН ЗУУХНЫ БОДИТ ҮЗҮҮЛЭЛТТЭЙ ОЙРТУУЛАН ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

I. ОРШИЛ Дэлхийн банк/Олон улсын хөгжлийн ассоциациас авсан хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж байгаа Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл (УБЦАТ)-ийн хүрээнд “Гэрийн зуухны одоо мөрдөгдөж байгаа стандартыг бүрэн шаталттай сайжруулсан зуухны бодит үзүүлэлттэй ойртуулан шинэчлэн сайжруулах зөвлөх үйлчилгээ” ажлыг гүйцэтгэхээр ШУТИС-ийн Зуухны туршилт, судалгааны төв болон Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн ТУНэгж харилцан тохиролцож, 2016 оны 4-р сарын 28-нд гэрээ байгуулсан.

2017/01/13      

image description

Ус халаах жижиг зуух (ухжз)-ны яндангаас гарах утааны хий дэх бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх хэмжээг тогтоох стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

I. ОРШИЛ Дэлхийн банк/Олон улсын хөгжлийн ассоциациас авсан хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж байгаа Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл (УБЦАТ)-ийн хүрээнд “Ус халаах жижиг зуухны (УХЖЗ)- ны яндангаас гарах утааны хий дэх бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх хэмжээг тогтоох стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ” ажлыг гүйцэтгэхээр ШУТИС-ийн Зуухны туршилт, судалгааны төв болон Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн ТУНэгж харилцан тохиролцож, 2016 оны 6-р сарын 22-нд гэрээ байгуулсан.

2017/01/13      

image description

Ус халаах жижиг зуух (ухжз)-ны яндангаас гарах утааны хий дэх бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх хэмжээг тогтоох стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

I. ОРШИЛ Дэлхийн банк/Олон улсын хөгжлийн ассоциациас авсан хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж байгаа Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл (УБЦАТ)-ийн хүрээнд “Ус халаах жижиг зуухны (УХЖЗ)- ны яндангаас гарах утааны хий дэх бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх хэмжээг тогтоох стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ” ажлыг гүйцэтгэхээр ШУТИС-ийн Зуухны туршилт, судалгааны төв болон Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн ТУНэгж харилцан тохиролцож, 2016 оны 6-р сарын 22-нд гэрээ байгуулсан.

2017/01/13      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 03-р тогтоол

"Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай"

2017/01/10      


Facebook Twitter YouTube