Шинэ

image description

Жайка Монгол улсад хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд

Ус намгархаг газрын экосистемийг хамгаалах тогтвортой хэрэглээг бий болгох төсөл Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах төсөл Багануур дүүргийн иргэдийн оролцоотой мод тарих, экологийн сургалт зохион байгуулах биеэ даасан үйл ажиллагааны тогтолцоог бүрдүүлэх төсөл Дархан хотын усан хангамжийн байгууламжийг сайжруулах төсөл

2014/11/21      

image description

Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл

Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл Санхүүгийн хэмжээ: 15 сая ам. доллар Хэрэгжих хугацаа: 2013-2017

2014/10/08      

image description

“Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”

Утааны хийн хэмжилтийн аргазүй ба хэмжилтийн үр дүн Г.Даваажаргал Нийслэлийн Агаарын чанарын албаны мэргэжилтэн

2014/10/08      

image description

Монгол улс УБ хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл Агаар бохирдуулах эх үүсвэрт авах арга хэмжээ

Монгол улс УБ хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл Агаар бохирдуулах эх үүсвэрт авах арга хэмжээ (Төслийн гарах үр дүн-4)

2014/10/08      

image description

Боловсруулсан түлшний түгээлтийн хөтөлбөр

Боловсруулсан түлшний түгээлтийн хөтөлбөр

2014/10/01      

image description

Монгол Улс Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл

Монгол Улс Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл

2014/10/01      

image description

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөр

Нэг. Хөтөлбөрийг боловсруулах үндэслэл, шаардлага Сэргээгдэх эрчим хүчийг эрчимтэй хөгжүүлэх дэлхий дахины хөгжлийн хандлага, манай орны хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн сэргээгдэх эрчим хүчийг өргөн ашиглах явдал өнөөгийн хөгжлийн чухал зорилт болж байна. Монгол Улсын Засгийн газар байгаль орчинд ээлтэй, эрчим хүчний шинэ эх үүсвэрийг судлан ашиглах замаар, юуны өмнө эрчим хүчээр бүрэн хангагдаагүй байгаа хөдөөгийн айл өрх, эрчим хүчний төвлөрсөн эх үүсвэрт холбогдоходихээхэн хөрөнгө зардал шаардагддаг сум, суурин газрын цахилгаан хангамжийг сайжруулахад сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглахад ихээхэн ач холбогдол өгч байна.Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Мянганы хөгжлийн зорилт, Монгол Улсын XXI зууны тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр, Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн систем хөтөлбөр, Монгол Улсын эрчим хүчний тогтвортой хөгжлийн стратеги /2002-2010 он/ зэрэг төрийн бодлогын баримт бичгүүдэд сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах нь манай улсын эрчим хүчний салбарын тэргүүлэх чиглэлийн нэг болгон хөгжүүлэхээр онцлон заасан билээ.

2014/09/30      Facebook Twitter YouTube