Шинэ

image description

Жайка Монгол улсад хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд

Ус намгархаг газрын экосистемийг хамгаалах тогтвортой хэрэглээг бий болгох төсөл Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах төсөл Багануур дүүргийн иргэдийн оролцоотой мод тарих, экологийн сургалт зохион байгуулах биеэ даасан үйл ажиллагааны тогтолцоог бүрдүүлэх төсөл Дархан хотын усан хангамжийн байгууламжийг сайжруулах төсөл

2014/11/21      

image description

Монгол улс УБ хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл Агаар бохирдуулах эх үүсвэрт авах арга хэмжээ

Монгол улс УБ хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл Агаар бохирдуулах эх үүсвэрт авах арга хэмжээ (Төслийн гарах үр дүн-4)

2014/10/08      

image description

Монгол Улс Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл

Монгол Улс Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл

2014/10/01      Facebook Twitter YouTube