Шинэ

image description

Улаанбаатар хотын халаалтын зуух эзэмшигч иргэн, Аж ахуй байгууллагуудад хяналт шалгалт хийж, магадлан итгэмжлэх ажлын явц

Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны үйл ажиллагааны зорилтод ажлын төлөвлөгөөний дагуу нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй усан халаалтын зуухнуудын байгаль орчинд нөлөөлөх байдалд "Агаарын тухай", "Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай", "Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай" хууль, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан стандарт, захирамж, журам, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч энэхүү магадлан итгэмжлэлийг олгож байна.

2014/10/29      

image description

Эрчим хүчний хэмнэлттэй усан халаалтын зуухны "Угсралт ба ашиглалтын заавар"

Эрчим хүчний хэмнэлттэй усан халаалтын зуухны "Угсралт ба ашиглалтын заавар"

2014/10/09      

image description

Усан халаалтын зуухны угсралт ба ашиглалт

Канад улсын “Bose technology group”-ын бүтээгдхүүн “CM-BOSE0602” загварын эрчим хүчний хэмнэлттэй усан халаалтын зуухны угсралт ба ашиглалтын заавар

2014/10/09      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын талаарх зарим мэдээлэл

Агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний хорооны Нарийн бичгийн дарга Р.Мягмар 2013 оны 12 дугаар сарын 25

2014/10/08      

image description

Нам даралтын халаалтын зуухыг шинэчилэн, сайжруулах

Нам даралтын халаалтын зуухыг шинэчилэн, сайжруулах

2014/10/08      Facebook Twitter YouTube