''Улаанбаатар хотод нэвтрүүлэх шаардлагатай автомашины хаягдал утааны хэмжилт, судалгааны аргачлал'' семинар

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/10/01

 Улаанбаатар хотод нэвтрүүлэх шаардлагатай автомашины хаягдал утааны хэмжилтийн аргачлал

 

1. Төсөл төлөвлөлтийн матриц дахь төслийн Үр дүн 1-ийн тухай

2. Үр дүн 1-ийн үйл ажиллагааны товч агуулга

3. Төслийн зорилгод хүрэхийн тулд

4. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын өнөөгийн байдал

5. Автомашинаас ялгарах хаягдал утаанд авах арга хэмжээ

6. Төслийн I шатанд боловсруулсан ялгарлын коэффициентыг тооцоолох аргачлал

7. Автомашинд суурилуулах хэлбэрийн хаягдал утаа хэмжигчийн хэрэгцээ шаардлага

8. Автомашинд суурилуулах хэлбэрийн хаягдал утаа хэмжигчийн үр дүнд тулгуурлан агаарын бохирдлын эсрэг авах арга хэмжээг судлах

 

 

Автомашинд суурилуулах хэлбэрийн хаягдал утаа хэмжигчийн судалгааны аргачлал 

 

1. Автомашинд суурилуулах хэлбэрийн хаягдал утаа хэмжигчийн танилцуулга

2. Автомашинд суурилуулах хэлбэрийн хаягдал утаа хэмжигчээр авах боломжтой хэмжилтийн дүн

3. Автомашинд суурилуулах хэлбэрийн хаягдал утаа хэмжигчийн судалгааны аргачлал

 

 

Цаашдын төлөвлөгөө

 

1. Автомашинд суурилуулах хэлбэрийн хаягдал утаа хэмжигчийн судалгааны урьдчилсан хөтөлбөр

2. Хариуцсан ажилтныг томилох тухай хүсэлт

3. Бусад

DSC01636

DSC01654


Facebook Twitter YouTube