Ундны усны аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөр батлагдлаа

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/10/23

 

 

Улаанбаатар хотын хүн амын ундны усны аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөрийг НИТХ-ын ээлжит XIX хуралдаанаар хэлэлцэн баталлаа.

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын ундны усны эх үүсвэрийн энгийн болон эрүүл ахуй, онцгой дэглэмийн бүсэд хяналт хийж, хашаа хайс, харуул хамгаалалтыг сайжруулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна.

 

Ундны усны эх үүсвэрийн бүсэд  барилга байгууламж барьж, айл өрх дураараа буухыг зогсоон, амралт, рашаан сувилал, аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулж буй газруудад байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээг дахин явуулах юм. Мөн Туул голын сав газарт хууль зөрчин ашигт малтмал хайсан аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг нь цуцлах, үйл ажиллагааг нь зогсоох арга хэмжээ авна.  

 

Ундны усны эх үүсвэрийг гадны халдлагад өртөх, санаатай болон санамсаргүй хүчин зүйлийн нөлөөллөөр бохирдохоос сэргийлэх зорилгоор хяналтын сүлжээг бүрэн автомат системд шилжүүлснээр мэдээлэл удирдлагын шуурхай байдлыг хангах юм. Гадаргын болон газрын доорх усанд аюулгүй байдлын шинжилгээ судалгаа хийн нийслэлийн иргэдийн ундны усны эх үүсвэрийн нөөцийг шинэчлэн тогтоож  нэгдсэн үнэлгээтэй болгон  байгаль орчныг хамгаалах хөтөлбөртэй уялдуулна.

 

Ундны усыг олборлох, боловсруулах, нөөцлөх, түгээх шат дамжлагад гарч буй зардлыг тооцон гэр хорооллын усан хангамжийг нэмэгдүүлэх цогц арга хэмжээ авснаар хэрэглэгчдийг усаар гачигдахаас хамгаалах зэрэг олон ажлыг хийж хэрэгжүүлэх боломж бүрдэнэ.

 

Мөн гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу цэвэр бохир усны инженерийн шугам сүлжээг байгуулах зураг төсвийг хийн, гэр хорооллын айлуудад хүргэж буй ундны усны чанар хүртээмж, чанар аюулгүй байдалд үнэлгээ хийж, хүрэлцээг нэмэгдүүлэн, чанар аюулгүй байдалд тавих  хяналтыг өндөржүүлэн, ус дамжуулах, түгээх шугам хоолой, хадгалах савны цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт, угаалгын чанарыг сайжруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх юм. Ингэснээр хэрэглэгчдэд хүрэх ундны усны чанар сайжирч, нөөц бүрдэн хүн амын эрүүл аюулгүй  амьдрах эрх хангагдах ажээ.


Facebook Twitter YouTube