Агаарын бохирдлыг бууруулах
үндэсний хороо

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам