Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын байгаль орчны төлөв байдлын нарийвчилсан судалгааны тайлан

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/09/16

НЭГ. Архангай аймаг


А.Товч танилцуулга


Б. Байгаль, газарзүй, цаг агаар, гол,мөрөн, уур амьсгал

 

ХОЁР. Эрдэнэбулган сум Товч танилцуулга

 

ГУРАВ. Байгаль орчны төлөв байдлын нарийвчилсан судалгааны тайлан А. АГААРЫН ЧАНАРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

 

1. Эрдэнэбулган сумын агаарын чанарын төлөв байдал, 2006-2009 он
2. Эрдэнэбулган суманд хийсэн байгаль орчны төлөв байдлын нарийвчилсан судалгааны хяналт-шинжилгээний дүн, ХI/16-XI/22 2.1. Эрдэнэбулган сумандхийсэн байгаль орчны төлөв байдлын нарийвчилсан судалгааны үеийн цаг агаарын байдал, ХI/16-XI/22 2.2. Хүхэрлэг хий,SO

2.3.Азотын давхар исэл,NO2
2.4.Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл,CO
2.5.Нийт болон 10 микроноос бага хэмжээтэй тоос, TSP,PM10 2.6. Агаар дахь мөнгөн ус,Hg
2.7. Дуу чимээ болон цацраг идэвхийн фоны түвшин
2.8. Тунадас /цас/

2.8.1.Ерөнхий ойлголт
2.8.2.Эрдэнэбулган сумын цасны pH, цахилгаан дамжуулах чадвар, IX/16-23 2.8.3 Эрдэнэбулган сумын цасны сорьцны хүчиллэг, шүлтлэг байдал,pH, IX/16-23 2.8.4. Эрдэнэбулган сумын цасны сорьцны цахилгаан дамжуулах чадвар, IX/16-23 2.8.5.Эрдэнэбулган сумын цасны сорьцны pH, EC-ийн хоорондын хамаарал

2.8.6.Эрдэнэбулган сумын 5 бүсийн цасны шинжилгээний дүн, IX/16-23 2.8.7.Эрдэнэбулган сумын 5 бүсийн цасны сорьц дахь хлор, нитрат, сульфатын агууламж, мг/л 2.9. Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн хяналт, шинжилгээ

2.9.1.Эрдэнэбулган сумын агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тооллого 2.9.2.Эрдэнэбулган сумын агаар бохирдуулах хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн хяналт, дүгнэлт 2.9.3. Эрдэнэбулган сумын агаар бохирдуулах суурин эх үүсвэрийн

3. Агаарын микробиологи 3.1. Ерөнхий ойлголт

 

Б. УСНЫ ЧАНАРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 1.Ерөнхий ойлголт

 

2.Усны шинжилгээний аргууд
3. Стандарт
4.Хяналт шинжилгээ хийсэн усан обьектын тодорхойлолт хяналт, дүгнэлт

5. Эрдэнэбулган сумын нутаг дэвгэрт оршдог гадаргын усны чанарын төлөв байдал, 1986-2008 он

5.2.Усны химийн найрлага, чанарын судалгааны дүн, 2009 он 6.Рашаан, булгийн ус

7. Эрдэнэбулган сумын үйлдвэрийн хаягдал бохир усны шинжилгээний дүн, IX/16-23

8. Эрдэнэбулган сумын нутаг дэвгэрт оршдог гадаргын усны микробиологийн шинжилгээний үр дүн, IX/16-21

8.1. Ерөнхий ойлголт
8.2.Урдтамир голын усны микробиологийн шинжилгээний дүн, IX/16-23 8.3.Хойттамир голын микробиологийн шинжилгээний дүн, IX/16-23
8.4. Эрдэнэбулган сумын булгийн усанд хийсэн микробиологийн шинжилгээний дүн, IX/16-23 8.5.Эрдэнэбулган сумын үйлдвэрийн хаягдал бохир усанд хийсэн микробиологийн шинжилгээний дүн, IX/16-23 

 

В. ХӨРСНИЙ ЧАНАРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

1. Эрдэнэбулган сумын хөрсний төлөв байдал 1.1.Ерөнхий ойлголт
1.2.Шинжилгээний аргууд
1.3.Стандартын тухай

2. Эрдэнэбулган сумын хөрсний чанарын шинжилгээ, судалгааны дүн,2009 он

2.1.Хөрсний агрохимийн шинжилгээ 2.2.Хөрсөн дэхь мөнгөн усны шинжилгээ

2.2.1.Мөнгөн усны тухай товч ойлголт
2.2.2. Эрдэнэбулган сумын хөрсний сорьцонд тодорхойлсон мөнгөн усны шинжилгээний дүн, XI/16-21 2.3.Хөрсний микробиологийн шинжилгээ

2.3.1. Ерөнхий ойлголт
2.3.2. Эрдэнэбулган сумын хөрсний микробиологийн шинжилгээний

2009 он.11 сар 


Facebook Twitter YouTube