Дархан-Уул аймгийн Дархан хотын байгаль орчны төвөл байдлын нарийвчилсан судалгааны тайлан

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/09/16

НЭГ. ДарханУул аймаг


А.Товч танилцуулга


Б. Байгаль, газарзүй, цаг агаар, гол,мөрөн, уур амьсгал

 

ХОЁР. Дархан хот А.Товч танилцуулга

 

ГУРАВ. Байгаль орчны төлөв байдлын нарийвчилсан судалгааны тайлан А. АГААРЫН ЧАНАРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

 

1. Дархан хотын агаарын чанарын төлөв байдал, 2006-2009 он
2. Дархан хотод хийсэн байгаль орчны төлөв байдлын нарийвчилсан судалгааны хяналт-шинжилгээний дүн, ХI/25-XII/01 2.1.Дархан хотод хийсэн байгаль орчны төлөв байдлын нарийвчилсан судалгааны үеийн цаг агаарын байдал, ХI/25-XII/01

2.2. Хүхэрлэг хий,SO2
2.3.Азотын давхар исэл,NO2
2.4.Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл,CO
2.5.Нийт болон 10 микроноос бага хэмжээтэй тоос, TSP,PM10 2.6.Бенз-a-пирен,C20,H12
2.7. Дуу чимээ болон цацраг идэвхийн фоны түвшин
2.8. Тунадас /цас/

2.8.1.Ерөнхий ойлголт
2.8.2.Дархан хотын цасны pH, цахилгаан дамжуулах чадвар, IX/26-30
2.8.3 Дархан хотын цасны сорьцны хүчиллэг, шүлтлэг байдал,pH,IX/26-30 2.8.4.Дархан хотын цасны сорьцны цахилгаан дамжуулах чадвар, IX/26-30 2.8.5.Дархан хотын цасны сорьцны pH, EC-ийн хоорондын хамаарал 2.8.6.Дархан хотын 5 бүсийн цасны шинжилгээний дүн, IX/26-30 2.8.7.Дархан хотын 5 бүсийн цасны сорьц дахь хлор, нитрат, сульфатын агууламж, мг/л 2.9. Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн хяналт, шинжилгээ

2.9.1. Дархан хотын агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тооллого
2.9.2. Дархан хотын агаар бохирдуулах хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн хяналт, 2.9.3.Дархан хотын агаар бохирдуулах суурин эх үүсвэрийн хяналт,

3. Агаарын микробиологи 3.1. Ерөнхий ойлголт

 

Б. УСНЫ ЧАНАРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

 

1.Ерөнхий ойлголт
2.Усны шинжилгээний аргууд
3. Стандарт
4.Хяналт шинжилгээ хийсэн усан обьектын тодорхойлолт
5.Дархан хотын нутаг дэвгэрт оршдог гадаргын усны чанарын төлөв байдал, 1986-2008 он
5.1. Хараа голын хяналт-шинжилгээний цэгүүд болон химийн үзүүлэлтүүд

5.2.Усны химийн найрлага, чанар 5.2.1.Эрдэсжилт.

5.2.2.Жинлэгдэгч бодис
5.2.3 Перманганатын исэлдэх чанар 5.2.4.Биогенийн элементүүд

6.Дархан хотын нутаг дэвсгэрт хийсэн гадаргын усны төлөв байдлын нарийвчилсан судалгааны дүн, XI/25-30

7. Дархан хотын үйлдвэрийн хаягдал бохир усны шинжилгээний дүн, XI/25-XII/01

8. Дархан хотын нутаг дэвгэрт оршдог гадаргын усны микробиологийн шинжилгээний үр дүн, XI/25-XII/01

8.1. Ерөнхий ойлголт
8.2.Хараа голын усны микробиологийн шинжилгээний дүн, XI/25-XII/01

8.3.Дархан хотын булгийн усанд хийсэн микробиологийн шинжилгээний дүн, XI/25-XII/01

8.4. Дархан хотын үйлдвэрийн хаягдал бохир усанд хийсэн микробиологийн шинжилгээний дүн, XI/25-XII/01

 

В. ХӨРСНИЙ ЧАНАРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

 

1. Дархан хотын хөрсний төлөв байдал 1.1.Ерөнхий ойлголт 1.2.Шинжилгээний аргууд 1.3.Стандартын тухай

2. Дархан хотын хөрсний чанарын шинжилгээ, судалгааны дүн,2009 он 2.1.Хөрсний агрохимийн шинжилгээ
2.2.Хөрсөн дэхь мөнгөн усны шинжилгээ

2.2.1.Мөнгөн усны тухай товч ойлголт
2.2.2.Дархан хотын хөрсний сорьцонд тодорхойлсон мөнгөн усны шинжилгээний дүн, 2009он.11 сар 2.3.Хөрсний микробиологийн шинжилгээ

2.3.1. Ерөнхий ойлголт
2.3.2.Дархан хотын хөрсний микробиологийн шинжилгээний дүн,

 

Дүгнэлт

Цаашид авах арга хэмжээний санал Хавсралтууд

2009он.11 сар 

Facebook Twitter YouTube