ОЛОН НИЙТИЙН БАЙГУУЛЛАГА

 

  1. Агаарын бохирдлыг бууруулахаар төрөөс хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдийг дэмжиж ажиллах.
  2. Мод тарих, ногоон байгууламж бий болгох мөн ногоон байгууламжийг хашаа, албан газрынхаа ойролцоо нэмэгдүүлэх
  3. Шинэ орон сууцны төслүүдийг дэмжих, орон сууцны үнийг бууруулах.
  4. Байгаль дэлхийдээ ээлтэй, эрчим хүчинд хэмнэлттэй технологи боловсруулах.
  5. Бохирдуулагч эх үүсвэрүүдээс байгаль орчин, иргэдийн эрүүл мэндэд учирч буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, дэвшилтэт шинэ технологийг нэвтрүүлэх талаар явуулж байгаа төрийн бодлого, шийдвэрийг дэмжиж ажиллах.
  6. Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр байгальд ээлтэй төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.
  7. Ногоон үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх.
  8. Байгальд ээлтэй иргэдийн холбоо, зөвлөл гэх мэт олон нийтийн аян, хөдөлгөөн зохион байгуулах.